Privacy Statement

Versie d.d. mei 2018

Inleiding

In dit Privacy Statement legt de besloten vennootschap De Rechtsagent B.V. uit hoe zij omgaat met privacy en persoonsgegevens. De Rechtsagent is een handelsnaam De Rechtsagent B.V. en zij staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59637625 . Dit Privacy Statement is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website van de Rechtsagent en/of betrokken raakt bij de uitvoering van de diensten van de Rechtsagent. Heeft u vragen over het beleid, neem dan contact op met de Rechtsagent: de heer mr. F. Breeveld via breeveld@rechtsagent.nl.


Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de dienst van de Rechtsagent, verstrekt u uw persoonsgegevens aan de Rechtsagent. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen dan die gegevens.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Plaats
 • E-mailadres
 • Adres (alleen na een opdrachtovereenkomst)
 • Postcode (alleen na een opdrachtovereenkomst)
 • Rekeningnummer (alleen na een opdrachtovereenkomst)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens een gesprek, in toekomstige correspondentie of telefonisch. (alleen na een opdrachtovereenkomst)

Uw gegevens worden door de Rechtsagent zorgvuldig verwerkt. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij ons achter. Wij verwerken dus alleen die gegevens die door uzelf aan ons bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van onze diensten, zoals hieronder en in ons Verwerkingsregister beschreven.


Minderjarig

Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan Rechtsagent. Onder minderjarig wordt verstaan, jonger dan 16 jaar.


Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. Rechtsagent draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het Rechtsagent vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Klachten

Rechtsagent wijst u er op dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

Rechtsagent verzamelt gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, zich opgeeft voor de nieuwsbrief/juridische tips en /of als u het contactformulier invult op de website. In die gevallen vraagt of verkrijgt Rechtsagent onder andere de volgende gegevens: geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer e-mailadres.

Daarnaast verzamelt Rechtsagent gegevens na de ondertekening van een opdrachtovereenkomst. Dit zijn de volgende gegevens: geslacht naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, adres, postcode, rekeningnummer, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens een gesprek, in correspondentie of telefonisch.

De informatie die u bij Rechtsagent achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. En voorts om de gevraagde dienst te leveren. De gegevens die u bij Rechtsagent achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

De Rechtsagent verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van de gevraagde juridische dienst.
 • Verzenden van onze (nieuws)brieven/juridische tips ( op uitdrukkelijk verzoek)
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het maken van een afspraak voor verdere juridische ondersteuning
 • U een e-mail te kunnen sturen om u aan te geven dat wij u niet kunnen helpen, u te adviseren en/of aan te geven wat wij u verder kunnen ondersteunen.

Bescherming

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft Rechtsagent verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

Rechtsagent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor men moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer – SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, veranderd de Rechtsagent eveneens haar beveiligingsbeleid.


Cookies en IP-adres

Uw IP-adres wordt geregistreerd door de website provider van Rechtsagent. Cookies is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van Rechtsagent in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan. Rechtsagent maakt gebruik van cookies, dit zijn functionele en analytische cookies.


Functionele cookies

Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed functioneren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat je als je eenmaal inlogt, dat je ingelogd blijft.


Google Analytics

Rechtsagent maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een tool om het bezoek op te website te analyseren.

De informatie is anoniem. Bijvoorbeeld gebruikte zoekwoorden, welk apparaat wordt gebruikt, waar komt de bezoeker vandaan etc. Het privacy beleid van google analytics vindt u hier. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl


Google Adwords

Rechtsagent maakt gebruik van Awords. Dit is een advertentieprogramma, waarbij Rechtsagent per klik een bedrag dient te betalen. Via een script worden conversies bijgehouden, zodat Rechtsagent weet welke klikken aanvragen hebben opgeleverd. Het Privacybeleis van Adwords vindt u hier: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl


Bingads

Rechtsagent maakt gebruik van Bingads Dit is een advertentieprogramma, waarbij Rechtsagent per klik een bedrag dient te betalen. Via een script worden conversies bijgehouden, zodat Rechtsagent weet welke klikken aanvragen hebben opgeleverd. Het Privacybeleis van Bingads vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

U kunt in uw webbrowser er voor kiezen om de cookies uit te schakelen.

Uw persoonsgegeven en derden

Rechtsagent verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Rechtsagent een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Rechtsagent daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven.

Daarnaast mag Rechtsagent ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat Rechtsagent vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclame doeleinden of andere vormen van gebruik.

Diensten of producten van derden

Rechtsagent biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, ZZP’ers, drukkerijen en hostingdiensten.

Rechtsagent zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door Rechtsagent worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Rechtsagent is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Actuele Privacy Verklaring

Rechtsagent behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.