Juridisch advies en ondersteuning !

088 - 66 87 567

08:00 uur - 22:00 uur

Koop en Verkoop

De Rechtsagenten (juristen) hebben ruime ervaring in het geven van juridische ondersteuning bij:

 • Het optreden en verweer bij wanprestatie non-conformiteit;
 • Verborgen gebreken;
 • Eisen van herstel en het vorderen van schade;
 • Het ontbinden van de koopovereenkomst;
 • Verhalen waarborgsom / contractuele boete;
 • Verweer bij het verhaal van de waarborgsom /  contractuele boete;
 • Vernietiging op grond van dwaling, misbruik van omstandigheden, etc;
 • Verhalen koopsom, vermeerderd met buitengerechtelijke kosten, rente en boetes;
 • Toetsen aan de conformiteitseis bij consumentenkoop;
 • Het uitleggen van de koopovereenkomst;
 • Etc.

Veel voorkomende zaken

Koop van een gebrekkige auto

Blij bent u met uw nieuwe auto. Deze blijdschap verandert echter snel in teleurstelling als bijvoorbeeld de motor ineens kapot gaat. Wat nu? Juridisch gezien moeten producten voldoen aan gerechtvaardigde verwachtingen. Of dit het geval is, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Indien het gekochte niet voldoet aan de verwachtingen, is sprake van non-conformiteit.

Bij non-conformiteit helpen we u bij het vorderen van herstel (reparatie) en/of een schadevergoeding. Bovendien kunnen we de koopovereenkomst ontbinden en de gehele koopprijs vermeerderd met eventuele schade opeisen. Veel autohandelaren denken overigens dat u geen recht heeft op schade, herstel of ontbinding, omdat garantie niet is bedongen of dit in de algemene voorwaarden is uitgesloten. Dit is niet waar. Deze rechten zijn immers verankerd in dwingende wettelijke regels.

Problemen rond koop of verkoop van een huis

Naast roerende zaken (zoals auto's, caravans, bankstellen etc.) kunnen ook onroerende zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden. Bijvoorbeeld als aan een huis gebreken kleven waarvan de koper bij de koop niets wist of waarover de koper onvoldoende is geïnformeerd. De Rechtsagent kan herstel en/of schade eisen.

Het komt nog al eens voor dat de koper alsnog niet nakomt, omdat hij meent de financiering niet rond te krijgen. Voor de koper is  daarom een ontbindende voorwaarde opgenomen, zodat de koper om deze reden nog van de koop af kan. Hieraan zijn wel wat regels gebonden. Omtrent de toepassing en uitleg van deze regels ontstaan geregeld juridische conflicten. Regelmatig staan wij verkopers bij voor het alsnog opeisen van de contractuele boete en kopers voor het verweer daartegen. In beide gevallen toetsen wij natuurlijk van te voren of onze klant in haar recht staat.

Inroepen van de garantie

Bij veel koopovereenkomsten wordt een bepaalde garantie bedongen. Dit kan zijn afgesproken met de verkoper of de fabrikant. Bij het inroepen van garanties kan men echter soms stuiten op verzet. Tegen dit verzet kunnen wij optreden en ervoor zorgen dat uw garantierecht wordt nageleefd.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.